Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II w naszej diecezji – 14.IX.2013 r.

07 Dnia 14 września 2013 roku, w liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego w diecezji tarnowskiej rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II.

Zanim obraz Jezusa Miłosiernego zawitał do naszej diecezji dnia 31 sierpnia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach odbyła się diecezjalna pielgrzymka przed rozpoczęciem peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Mszy św. koncelebrowanej przez 152 księży przewodniczył bp Andrzej Jeż. Eucharystię koncelebrowali także bp Wiesław Lechowicz oraz bp Jan Zając, kustosz łagiewnickiego sanktuarium. W Eucharystii uczestniczyło kilka tysięcy osób z całej diecezji tarnowskiej, w tym także delegacja z naszej parafii. W wygłoszonej homilii Pasterz kościoła Tarnowskiego powiedział m.in.: „Jesteśmy dziś w miejscu wyjątkowym, którego geniusz jest owocem działania Bożego Miłosierdzia”. Na koniec kazania wspólnie z wiernymi odmówił akt oddania Bożemu Miłosierdziu, ułożony przez Jana Pawła II.

 

Główne uroczystości rozpoczęły się na starosądeckich błoniach przy ołtarzu „papieskim” o godzinie 1500. Mszy św. w Starym Sączu przewodniczył bp Jan Zając kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Eucharystię koncelebrowali abp Zygmunt Zimowski przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp Tadeusz Rakoczy ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej, biskup tarnowski Andrzej Jeż, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz, biskup senior Władysław Bobowski oraz prawie 300 księży.

Uroczystości przy papieskim ołtarzu zgromadziły kilka tysięcy osób z całej diecezji, w tym także delegacja z naszej parafii. Do Starego Sącza przyjechali również oazowicze z całej diecezji - uczestnicy rekolekcji wakacyjnych i członkowie wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych z księżmi moderatorami, dla których rozpoczęcie peregrynacji ma dodatkowe znaczenie z racji obchodzonej przez nich 10. rocznicy zawierzenia Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej Miłosierdziu Bożemu.

Obraz Jezusa Miłosiernego został pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI podczas audiencji generalnej w dniu 14 września 2011 roku. Do 2015 roku odwiedzi wszystkie parafie oraz m.in. szpitale, zakłady karne i hospicja. Z okazji peregrynacji papież Franciszek napisał list do diecezji tarnowskiej. Został on odczytany na początku Mszy Świętej. W tym liście papież napisał m.in. takie słowa: „życzę, by nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego było dla całej diecezji czasem szczególnej łaski - pomnożyło wiarę, obudziło w wielu sercach nadzieję i radość, zrodziło odwagę, by nieść innym, zwłaszcza zagubionym życiowo braciom ogień miłosierdzia. „Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do osobistej refleksji oraz zachętą do rachunku sumienia rodzin, parafii i lokalnych społeczności. Niech promienie wychodzące z Miłosiernego Serca Jezusa oświecą drogę każdego człowieka. To proste wezwanie, jakie podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem św. Faustyny: «Jezu ufam Tobie», wielu przyniosło otuchę. Niech ten krótki akt zawierzenia Jezusowi stanie się osobistą, często powtarzaną w ciągu dnia modlitwą każdego, niech rozprasza ciemności grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życia każdego człowieka”.

Również w wygłoszonej homilii ks. bp Jan Zając życzył „by peregrynacja obrazu była czasem pogłębienia i umocnienia skarbu wiary. „Niech te święte dni ugruntują miłość w Waszych rodzinach, parafiach, miejscach nauki, pracy, cierpienia, ufnego zmagania o lepszą przyszłość. Pragnę Was zapewnić, że każdego dnia w łagiewnickim Sanktuarium będziemy „omadlać” kolejne parafie, które w danym dniu będzie nawiedzał Jezus Miłosierny, by te wyjątkowe lekcje miłosierdzia odnawiały oblicze Parafii i naszych serc. Niech w tym pielgrzymowaniu wiary towarzyszą nam tak bardzo aktualne słowa Papieża Miłosierdzia, które przekazał nam właśnie tutaj, przy tym ołtarzu w Starym Sączu: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” 

Na zakończenie uroczystości biskup tarnowski Andrzej Jeż zawierzył diecezję tarnowską na czas peregrynacji miłosiernemu Bogu. Uczynił to następującymi słowami:

 „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu…”

Stając na początku tej drogi, którą Kościół tarnowski zamierza przejść podążając w pielgrzymce wiary za Jezusem, który „jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia”( Kol 1,15), a także „Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1,18), zawierzamy Ci, Ojcze miłosierny, cały Kościół rozsiany w świecie na czele z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkimi biskupami. Niech ten Kościół będzie zawsze obrazem jedności i miłości wypływających z najgłębszych pokładów wewnętrznego życia Trójcy Przenajświętszej; niech będzie żywym i czytelnym świadectwem niezgłębionego i niezmierzonego Bożego miłosierdzia. Niech Duch Święty, który jest „utwierdzeniem naszej wiary i drabiną wstępowania do Boga” uczyni nas wszystkich „zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła”.

„Tobie powierzamy dziś losy świata i każdego człowieka…”

Rozpoczynając dziś peregrynację Obrazu Pana Jezusa miłosiernego w tarnowskiej diecezji powierzamy Tobie, Boże, losy naszej diecezji i całego ludu Bożego, który ją zamieszkuje. Te losy wpisują się w trudne „dziś” całego świata i całej naszej Ojczyzny, ale ufając Twojemu wielkiemu miłosierdziu, jesteśmy pewni, że silni wiarą i pełni miłości miłosiernej możemy z nadzieją kroczyć ku lepszej przyszłości. Zawierzamy Ci, dzisiaj, wszystkie pokolenia diecezjan tarnowskich, począwszy od najmłodszych – dzieci i młodzieży, poprzez rodziców i osoby samotne będących w sile wieku, a skończywszy na naszych seniorach. Zwierzamy Miłosiernemu Sercu Zbawiciela szczególnie ludzi młodych, w których sercach rodzi się powołanie kapłańskie lub zakonne. Pełni zatroskania i Bożej bojaźni o losy przyszłych pokoleń wierzymy i wyznajemy, że Twoje miłosierdzie jest i będzie obecne „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Powierzamy także Twojemu nieskończonemu miłosierdziu wszystkich chorych i cierpiących, bezdomnych i bezrobotnych, sieroty i wdowy, ofiary wypadków i nieszczęść, wszystkich, którzy jedynie dzięki Twojemu miłosierdziu mogą odzyskać sens i cel swojego życia.

„Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło…”

Świadomi wielu grzechów osobistych, wad charakteru i przywar narodowych błagamy Cię, Boże bogaty w miłosierdzie, abyś poprzez ten święty czas nawiedzenia otworzył serca nas wszystkich, a szczególnie zatwardziałych grzeszników na łaskę sakramentu pokuty i pojednania. Ufamy, że dzięki Twojemu nieskończonemu miłosierdziu w czasie tych świętych dni oczyści się i odnowi oblicze naszego Kościoła diecezjalnego.

„Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.”

Patrząc z nadzieją na rozpoczynające się dzisiaj duchowe dzieło, powierzamy je wstawiennictwu wielkich apostołów i czcicieli Bożego miłosierdzia: świętej siostrze Faustynie, błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II i błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce. Obecność ich relikwii na pielgrzymim szlaku obrazu Jezusa miłosiernego niech będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei, że i my możemy nie tylko doświadczać, ale również głosić i świadczyć miłosierdzie innym.

„Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.”